Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

SUCCESSOR TX

Názov účinnej látky

300g/l  pethoxamid

 terbuthylazine

Číslo autorizácie

15-11-1660

Plodina

  • kukurica

Ciel

  • dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

SUCCESSOR TX

Názov účinnej látky

300g/l  pethoxamid

 terbuthylazine

Číslo autorizácie

15-11-1660

Postrekový preemergetntný a postemergentný herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Rýchle fakty

  • Širokospektrálny herbicíd
  • Foliárna a reziduálne účinnosť
  • Preemergentné aj postemergentné použitie
  • Vhodný partner pre TM kombinácie
  • Vynikajúca selektivita

Formulácia

Suspenzná emulzia

10 L

Citlivé buriny:
Dvojklíčnolistové buriny: podslnečník Theophrastov, láskavec ohnutý*, loboda konáristá*, výmrv repky, kapsička pastierska, mrlík biely*, durman obyčajný, bocianik, žltnica maloúborová*, lipkavec obyčajný, pakost, hluchavky, rumančeky, bažanka ročná, nezábudka roľná, horčiaky*, portulaka zeleninová, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialka roľná*
Trávy – aplikácia do fázy BBCH 09 (začiatok vzchádzania), lipnica ročná*, ježatka kuria, mätonoh

Stredne citlivé buriny:
ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný

Odolné buriny:
psiarka roľná, trváce trávy

Aplikácia: 1 x 4 l/ha je možná len raz za 2 roky na tom istom pozemku.
Dávka vody: 200-400 l/ha

SUCCESSOR TX aplikujte preemergentne – do 3 dní po sejbe (BBCH 00-09) – na dobre pripravený povrch bez hrúd, alebo postemergentne – od prvého až po štvrtý list kukurice (BBCH 10-14).

Prípravok SUCCESSOR TX je možné kombinovať s inými herbicídmi do kukurice, napríklad s účinnými látkami ako mesotrione alebo nicosulfuron.