Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

SILWET STAR

Názov účinnej látky

80%  polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane

20%  allyloxypolyethyleneglycol

Číslo autorizácie

13-20-1348

Plodina

  • všetky plodiny, orná pôda (pred sejbou a sadením; na strnisko), príprava pôdy, pred zalesnením, nepoľnohospodárska pôda, železnica

Ciel

  • zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín

SILWET STAR

Názov účinnej látky

80%  polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane

20%  allyloxypolyethyleneglycol

Číslo autorizácie

13-20-1348

Pomocný prostriedok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

Rýchle fakty

  • ideálny partner pre všetky aplikácie pri ochrane rastlín
  • vysoký obsah trisiloxánov
  • ekonomicky najpriaznivejší pomer cena/výkon
  • vyššia efektívnosť vďaka zníženému množstvu potrebnej vody
  • znižuje úlet postrekovej kvapaliny

Formulácia

Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

1 L

V dostatočnom časovom odstupe pred ošetrením sa odporúča vykonať skúšku fytotoxicity na malej časti porastu alebo niekoľkých rastlinách za podmienok, ktoré je možné očakávať pri použití testovanej zmesi.

Silwet Star sa používa s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantami v koncentráciách 0,01 – 0,15 % v aplikačnej kvapaline v závislosti na jej množstve na 1 ha. Najvyššia prípustná koncentrácia je 0,15 % v aplikačnej kvapaline a dávka nesmie prekročiť 0,3 l na 1 ha. Zvyčajne sa používa dávka 0,1 l Silwetu Star na hektár. Aplikácia fungicídu, insekticídu, herbicídu alebo desikantu sa riadi rozsahom platnej registrácie.

Ochranná lehota a podmienky použitia sa riadia podľa použitého fungicídu, insekticídu, akaricídu, herbicídu alebo desikantu ku ktorému sa Silwet Star pridáva.

Silwet Star je určený k aplikácii s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantami do všetkých indikácií. Pri aplikácii nesmú byť zasiahnuté iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.