Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

POLYVERSUM

Názov účinnej látky

 pythium oligandrum m1 (oospóry mykoparazitickej huby)

Číslo autorizácie

08-02-0983

Plodina

 • hrach
 • jačmeň jarný
 • jahoda
 • lupina
 • pšenica jarná
 • pšenica ozimná
 • repa cukrová
 • repa kŕmna
 • repka jarná
 • repka ozimná
 • semenáčiky ihličnanov
 • semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)
 • slnečnica
 • sója
 • uhorky
 • vinič
 • zemiak

Ciel

 • alternariová škvrnitosť
 • antraknóza hrachu
 • antraknózy
 • biela hniloba
 • diaportová škvrnitosť slnečnice
 • fómová hniloba
 • fuzariózy klasov
 • fytoftóra jahodová
 • hubové choroby
 • pleseň sivá
 • spála repy
 • spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám

POLYVERSUM

Názov účinnej látky

 pythium oligandrum m1 (oospóry mykoparazitickej huby)

Číslo autorizácie

08-02-0983

Mikrobiálny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, určený na ochranu poľnohospodárskych plodín, semena a semenáčov ihličnatých drevín proti hubovým chorobám.

Rýchle fakty

 • Širokospektrálny biologický fungicíd na báze Pythium oligandrum
 • Široký rozsah použitia
 • Žiadne rezíduá a žiadne ochranné pásma
 • Bezpečný pre konečných používateľov, životné prostredie, vodné zdroje a necieľové organizmy
 • Možnosť širokého použitia v ekologických aj hybridných technológiách ochrany rastlín
 • Bez rizika vzniku a rozvoja rezistencie
 • Jednoduchá príprava postrekovej suspenzie

Formulácia

Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok

500 g (2 x 250 g)

PRÍPRAVA ROZTOKU NA ZÁLIEVKU A POSTREK
Na prípravu roztoku použite čistú nádobu, aby prípadné zvyšky pesticídu po predchádzajúcom použití negatívne neovplyvňovali účinnosť biopreparátu! Na vyčistenie nádoby použite opakovane teplú alebo studenú vodu. Nesmie byť pridávaný saponát.
Odvážené množstvo prípravku POLYVERSUM zmiešajte v nádobe s malým množstvom vody. Po rozriedení vzniknutú homogénnu suspenziu prípravku vlejte za stáleho miešania do pripravenej nádoby s vodou cez husté sitko alebo tkaninu (v baleniach väčších ako 5 g je priložený špeciálny filter). Doplňte vodou do požadovaného množstva.
Po dokonalom premiešaní roztoku začnite ihneď s jeho aplikáciou. Pripravený roztok je možné použiť do 10 hodín od prípravy.
Poznámka: aby nedochádzalo k upchávaniu trysiek, odporúčame vzniknutú suspenziu nechať postáť 20-30 minút a až potom vliať cez sito do nádrže.

Pšenica ozimná, pšenica jarná:
Dávka vody: 300 – 400 l/ha.
1. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy, kedy sú 3 listy vyvinuté, do rastovej fázy kedy je 5 listov vyvinutých (BBCH 13-15).
2. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy objavenia sa 5. odnože, do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list už viditeľný, ešte stočený (BBCH 25-37).
3. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy stredu klasenia (polovica klasu vyrastená), do rastovej fázy plného kvitnutia (50 % peľníc dozretých) (BBCH 55-65)
alebo prípravok aplikujte v dávke 1 kg na 1 t osiva. Možné použitie všetkých typov bežných moričiek.

Jačmeň jarný:
1. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy objavenia sa 5. odnože, do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list už viditeľný, ešte stočený (BBCH 25-37).
2. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy stredu klasenia (polovica klasu vyrastená), do rastovej fázy plného kvitnutia (50 % peľníc dozretých) (BBCH 55-65)
alebo prípravok aplikujte v dávke 1 kg na 1 t osiva. Možné použitie všetkých typov bežných moričiek.

Repka ozimná, repka jarná – fómová hniloba:
Dávka vody: 300 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2 ×.
1. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy, kedy sú dva listy vyvinuté (rozvinuté), do rastovej fázy, kedy je 9 listov vyvinutých (rozvinutých) (BBCH 12 – 19).
2. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy začiatku predlžovania byle, do rastovej fázy, kedy je predĺženie 9. alebo ďalších internódií viditeľné (BBCH 30 – 40)
alebo
1. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy začiatku predlžovania byle, do rastovej fázy, kedy je predĺženie 9. alebo ďalších internódií viditeľné (BBCH 30 – 40).
2. ošetrenie: postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy, kedy je predĺženie 9. alebo ďalších internódií viditeľné, do rastovej fázy plného kvitnutia (BBCH 40 – 65).

Repka ozimná, repka jarná – biela hniloba:
Dávka vody: 300 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 3 ×.
1. ošetrenie – postrek 100 g/ha aplikujte na jeseň od rastovej fázy aplikujte od rastovej fáze, kedy sú dva listy vyvinuté (rozvinuté), do rastovej fázy, kedy je 9 listov vyvinutých (rozvinutých) (BBCH 12 – 19).
2. ošetrenie – postrek 100 g/ha aplikujte na jar od rastovej fázy začiatku predlžovania byle, do rastovej fázy, kedy je predĺženie 9. alebo ďalších internódií viditeľné (BBCH 30 – 40).
3. ošetrenie – postrek 100 g/ha aplikujte na jar od rastovej fázy, kedy je predĺženie 9. alebo ďalších internódií viditeľné, do rastovej fázy plného kvitnutia (BBCH 50 – 65)
alebo
1. ošetrenie – postrek 100 g/ha aplikujte na jar od rastovej fázy začiatku predlžovania byle, do rastovej fázy, kedy je predĺženie 9. alebo ďalších internódií viditeľné (BBCH 30 – 40).
2. ošetrenie – postrek 100 g/ha aplikujte na jar od rastovej fázy, kedy je predĺženie 9. alebo ďalších internódií viditeľné, do rastovej fázy plného kvitnutia (BBCH 50 – 65).

Slnečnica:
Dávka vody: 300 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2 ×.
1. ošetrenie – postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy úplne vyvinutých klíčnych listov do rastovej fázy, kedy je 9 listov vytvorených (BBCH 11 – 19).
2. ošetrenie – postrek 100 g/ha aplikujte od rastovej fázy viditeľného úboru v mladých listoch, do rastovej fázy viditeľného náznaku kvetov okolo brakteí (BBCH 50 – 60).

Vinič:
Dávka vody: 1000 l/ha.
Prípravok je možné použiť v čase, keď už nie je možné použiť fungicídne prípravky. Aplikujte v čase mäknutia bobúľ (BBCH 85). Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum konkuruje a parazituje na fytopatogénnych hubách. Zároveň dochádza aj k stimulácii tvorby úrody a zlepšeniu kvality muštu.

Zemiaky:
1. ošetrenie: vykonajte tesne pred výsadbou formou suchého morenia sadby v dávke 1 kg prípravku na 1 t sadby alebo nástrekom na hľuzy v dávke 1 kg prípravku na 1t sadby (2 – 10 l vody).
Dávka vody (postrek): 400 l/ha.
2. ošetrenie: aplikujte pri výške rastlín 5 cm formou 0,05 % postreku v množstve 400 l na ha (tj. 200 g prípravku a 400 l vody na ha).
3. ošetrenie: výška rastlín 15 cm, formou 0,05 % postreku v množstve 400 l na ha (tj. 200 g prípravku a 400 l vody na ha).

Uhorky:
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 4 ×.
1. ošetrenie: suché morenie osiva v dávke 5 g prípravku na 1 kg osiva.
2. ošetrenie: v rastovej fáze 2 páry pravých listov formou 0,05 % zálievky v množstve 400 l na ha (tj. 200 g prípravku a 400 l vody).
3. – 4. ošetrenie: 2 týždne po predchádzajúcom ošetrení formou 0,05 % zálievky v množstve 400 l na ha (tj. 200 g prípravku a 400 l vody).

Semeno ihličnanov:
Prípravok používajte na morenie semien suchou cestou v dávke 5 g na 1 kg semena.

Semenáčiky ihličnanov:
Zálievka po vzídení rastlín v koncentrácii 0,05 %.
Na 1 semenáčik aplikujte 5 ml roztoku, resp. 5 l roztoku na 1 m2

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

Repa cukrová, repa kŕmna:
1. ošetrenie: suché morenie, obaľovanie v dávke 5 g prípravku na 1 kg osiva.

Hrach:
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 3 ×.
1. ošetrenie: suché morenie, obaľovanie osiva v dávke 0,5-1 kg prípravku na 1 t osiva.
Dávka vody (postrek): 300 – 400 l/ha.
2. ošetrenie: postrek 100 g/ha od rastovej fázy plného kvitnutia, do rastovej fázy, kedy struky dosiahli typickú dĺžku (zelená zrelosť) (BBCH 65 – 79).

Lupina, sója:
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 3 ×.
1. ošetrenie: suché morenie, mokré morenie v dávke 0,5 – 1 kg prípravku na 1 t osiva.
Dávka vody (postrek): 300 – 400 l/ha.
2. ošetrenie: postrek 100 g/ha, Ošetruje sa preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby. Pri trvajúcom tlaku a podmienkach vhodných pre rozvoj choroby je možné postrek opakovať po 7 – 30 dňoch.