Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

NIC-IT

Názov účinnej látky

240g/l  nicosulfuron

Číslo autorizácie

16-11-1866

Plodina

  • dvojklíčnolistové buriny
  • jednoročné trávy
  • kukurica

Ciel

  • dvojklíčnolistové buriny
  • pýr plazivý

NIC-IT

Názov účinnej látky

240g/l  nicosulfuron

Číslo autorizácie

16-11-1866

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Rýchle fakty

  • SC formulácia založená na najnovšom hi-tech OD Systéme
  • Nízka viskozita umožňuje ľahké rozpustenie v nádrži postrekovača
  • Umožňuje kvalitnú aplikáciu a efektívne fungovanie vďaka vytváraniu plochých kvapôčiek OD systémom
  • Minimálne stekanie z listu

Formulácia

Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

1 L

NIC-IT v dávke 0,17 l/ha:
citlivé buriny: ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky, hluchavky, drchnička roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, výmrv slnečnice, starček obyčajný, mlieč zelinný, mlieč drsný
stredne citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mohár zelený, bažanka ročná, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčaný, durman obyčajný, loboda konáristá
odolné buriny: pohánkovec ovíjavý, mrlík biely

NIC-IT v dávke 0,25 l/ha:
citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, sirok alepský, bažanka ročná, mohár zelený, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka zeleninová
stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost nízky
odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky

NIC-IT je možné aplikovať samotný, alebo s kombinačným partnerom.
Na rozšírenie účinnosti na durman, ľuľok, prípadne posilnenie účinnosti na mrlíky, podslnečník (abutilon), ambróziu, výmrv slnečnice, odporúčame aplikovať kombináciu s kontaktným prípravkom Emblem® Pro (bromoxynil 358 g/l SC) v dávke 0,75 – 1,0 l/ha v čase keď má kukurica 3 – 7 listov.

Na posilnenie účinku na pichliač, mrlík, durman, je možné Nico Super® 240 SC (0,17 – 0,25 l/ha) aplikovať v tank-mixe s prípravkom Herboxone® (2,4 D 500 g/l, dávka 1,3 l/ha). Odporúčame pridať zmáčadlo. Táto kombinácia funguje ako zv. hasič trvácich burín.

Successor Tx (pethoxamid + terbuthylazine) v dávke 2 – 2,5 l/ha poskytne reziduálnu pôdnu účinnosť ináč len kontaktne pôsobiacemu nicosulfuronu. Podrží účinnosť proti postupne vzchádzajúcim ježatkám, láskavcom, mrlíkom, ambrózii, durmanu, ľuľku a iným. Túto kombináciu odporúčame aplikovať skoro postemergentne (3 – 4 listy kukurice).

Maximálny počet ošetrení za rok: 1 (max. 60 g nicosulfuron/ha/rok)
Odporúčané množstvo vody: 200-400 l/ha

Herbicíd NIC-IT odporúčame použiť v štádiu 2 – 6 listov kukurice (BBCH 12-16). Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.

Optimálne rastové štádium burín pre aplikáciu herbicídu NIC-IT je 3 – 4 listy jednoročných tráv. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku 30 cm.

Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín. Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný. O herbicídnej účinnosti ošetrenia rozhoduje vývojová fáza burín a nie vývojová fáza kukurice.Odporúčame pridať zmáčadlo (napr. Istroekol® 1 l/ha, Trend® 90 – 0,1%).

Je možné zároveň pridať aj 10 kg/ha močoviny na zvýšenie razancie herbicídnej účinnosti (+ dusík pre kukuricu).