Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

KAPAZIN

Názov účinnej látky

360g/l  glyphosate

Číslo autorizácie

00-11-0542

Plodina

 • hrach
 • jadroviny
 • jahoda
 • konvalinka
 • kôstkoviny
 • kukurica
 • ľan
 • lesné škôlky a kultúry
 • lúky a pasienky
 • obilniny
 • orná pôda
 • peluška
 • repa cukrová
 • repa kŕmna
 • repka ozimná
 • slnečnica
 • sója
 • strnisko
 • vinič
 • zavlažovacie a odvodňovacie kanále
 • železnice
 • zemiak

Ciel

 • mlieče
 • nežiaduca vegetácia
 • nežiaduce dreviny
 • nežiaduce dreviny a kry
 • obnova ttp
 • pichliač
 • pobrežné buriny
 • prerastené buriny
 • pupenec
 • pýr a iné trváce buriny
 • trváce buriny
 • turanec kanadský

KAPAZIN

Názov účinnej látky

360g/l  glyphosate

Číslo autorizácie

00-11-0542

Postrekový prípravok vo forme koncentrátu riediteľného vodou, na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných rastlinách, na likvidáciu nežiaducej vegetácie v lesnom hospodárstve.

Rýchle fakty

 • Systematická likvidácia ťažko ničiteľných burín (pýr, pichliač, …)
 • Likvidácia všetkých vzídených burín
 • Zníženie burinného potenciálu na pozemku

Formulácia

Kvapalný koncentrát pre riedenie vodo

20 L, 1000 L

obilniny – max. 200 l vody, predzberová aplikácia v poľahnutých alebo silne zaburinených porastoch na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 14 dní pred zberom – vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri aplikácii má byť max. 30%.

 

kukurica, zemiaky, sója – pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

 

repa cukrová, repa kŕmna, zemiak, jahoda – aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným burinám, použite dávku 1,5-2 l/ha v koncentrácii 33-50%. Jahody možno ošetrovať len po ukončení zberu.

 

repka ozimná – max. 200 l/ha vody, aplikujte 14 dní pred zberom, keď je najmenej 60% semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých.

 

hrach peluška, sója, slnečnica – max. 150-200 litrov vody na ha, aplikujte 14 dní pred zberom, vlhkosť zrna má byť max. 30%.

 

lúky a pasienky – max. 200 l/ha vody, ošetrujte v čase nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvete keď sú rastliny v aktívnom raste. Viacročné hlboko koreniace buriny musia byť dostatočne zasiahnuté postrekovou tekutinou t.j. nesmú byť pri aplikácii zakryté inými burinami. Pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1× ročne.

 

ľan – max. v 200 litroch vody, aplikujte 14 dní pred zberom ľanu, buriny v plnom raste.

 

jadroviny, kôstkoviny (okrem broskýň do 5 rokov), vinič – aplikujte na buriny do výšky 10-15 cm s max. množstvom vody do 200 l/ha. Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pupeňov, proti turancu kanadskému v štádiu prízemnej ružice listov, ostatné buriny majú dobu aplikácie stanovenú vývojovým štádiom t.j. v ich plnom raste a výška má byť maximálne 15-20 cm. Viacročné, hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami.

 

konvalinka – aplikujte na jeseň po zaschnutí konvaliniek alebo na jar pred ich vzídením, množstvo vody max. 400 l/ha, dávka prípravku podľa druhu buriny.

 

orná pôda, strnisko – aplikujte po zbere plodín alebo pred ich výsevom či výsadbou na vzídené buriny (pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy t.j. vysoký 15-25 cm), na zlepšenie účinku proti pupencu roľnému aplikujte TM kombinácie so síranom amónnym. vo všetkých prípadoch je max. množstvo vody 200 l/ha.

 

zavlažovacie a odvodňovacie kanále – aplikujte max. v 200-300 l vody v čase nasadzovania kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú buriny v plnom raste. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami.

 

nepoľnohospodárska pôda (ničenie nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, cintorínoch, skladovacích plochách, v areáloch podnikov a na ostatných plochách) a železnice – max. množstvo vody 300 l/ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien; proti pichliačom a trstiam použite 4 l/ha v 200 l vody. Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do polovice júna.

 

lesné škôlky a kultúry – plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín v kultúrach smreka, borovice, jedle a to na jar pred pučaním alebo po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch august – september). Cieľové dreviny bezpodmienečne chráňte pred kontaktom s herbicídom medziriadkovými aplikáciami alebo ochrannými krytmi. Manipulačné plochy a komposty ošetrujte keď je burina dobre vyvinutá t.j. pred alebo v čase jej kvitnutia – chrbtové postrekovače 1,5-2,5% roztok alebo traktorové postrekovače 2,5-4 l/ha v 200 l vody.

 

v lesných škôlkach – na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 0,5-1% roztok, traktorové postrekovače 2,5-3,5 l/ha v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek.

 

v lesných kultúrach – príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov – na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2% roztok. Na potlačenie rastu predrastkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12%-ého roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke – do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12%-ého roztoku do každého záseku.

 

knôtovým rámom – náter listovej plochy burín.

 

na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5-10% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

 

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

Dôležité upozornenie:

 1. Neskladujte KAPAZIN v kovových nádržiach ani nepoužívajte postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrajškom či z ľahkých kovov príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastickými hmotami. KAPAZIN môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
 2. Neponechávajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí musíte nechať dobre vyvetrať.
 3. Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín alebo iných necieľových rastlín priamym postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej tekutiny.
 4. Aplikujte len vtedy keď sú vylúčené dažďové zrážky minimálne 2 hodiny po aplikácii.
 5. Pôdu po aplikácii kultivujte až potom keď sa prejavia príznaky účinku.
 6. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.